CÔNG TY TNHH SINH HỌC


Muốn tôm nặng ký, tăng trưởng nhanh, trước tiên nó phải chắc thịt.

Muốn tôm chắc vỏ, nặng cân, trước tiên nó phải chắc thịt.

(read more…)


CHẮC THỊT & CỨNG VỎ - NẶNG KÝ HƠN