CÔNG TY TNHH SINH HỌC


Tự sản xuất thức ăn tập ăn cho heo luôn là một mong ước chính đáng của người chăn nuôi vì khi tự sản xuất người nuôi sẽ biết rõ ràng và chính xác mức chất lượng của nguyên liệu mà cho heo con sẽ ăn.

(read more…)


  • Easy to feed.
  • Increase palatability for piglet